ภาพโบนัสเกมยิงปลา|โฆษณาเกมยิงปลา
8
ภาพบรรยากาศการประชุมสามัญสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ครั้งที่ 1/2562
การประชุมสามัญสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ครั้งที่ 1/2562 ระหว่างวันที่ 19- 20 ม.ค. 62 เพื่อคัดเลือกประธานและคณะกรรมการบริหารสภาผู้ชมฯ ชุดใหม่ รวมถึงจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
(25 ม.ค. 62)
20
ภาพบรรยากาศจัดประชุมวิสามัญสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ครั้งที่ 2/2561
การประชุมสามัญสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 23 - 24 มิ.ย. 61 เพื่อทบทวนบทบาทการทำงานของสภาฯ 10 ปี และสร้างความเข้มแข็งให้สภาฯ ในอนาคต พร้อมทั้งร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์สภาผู้ชมฯ พ....
(25 ต.ค. 61)
26
ภาพบรรยากาศการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Facilitator และ Media Lab ครั้งที่ 2
สภาผู้ชมฯ ร่วมกับฝ่ายประสานความร่วมมือและสนับสนุนสภาผู้ชมฯ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Facilitator และ Media Lab ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 – 25 มี.ค. 61
(30 มี.ค. 61)
26
ภาพบรรยากาศการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Facilitator และ Media Lab ครั้งที่ 1
สภาผู้ชมฯ ร่วมกับฝ่ายประสานความร่วมมือและสนับสนุนสภาผู้ชมฯ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Facilitator และ Media Lab ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 – 18 มี.ค. 61
(23 มี.ค. 61)
33
ภาพบรรยากาศความประทับใจของงานประชุมสามัญสภาผู้ชมฯ ครั้งที่ 1/2561
สมาชิกสภาผู้ชมฯ รุ่น 5 เข้าร่วมงานปฐมนิเทศเมื่อวันที่ 10 ก.พ. 61 และประชุมสามัญสภาฯ ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 11 ก.พ. 61 เพื่อคัดเลือกประธานสภาฯ และร่วมวางแผนการดำเนินงานสภาผู้ชมฯ ปี 61
(15 ก.พ. 61)
33
ภาพบรรยากาศการประชุมสมัชชาเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะระดับชาติประจำปี 2560 “ก้าวสู่ปีที่ 10 สื่อสาธารณะกับโบนัสเกมยิงปลา|โฆษณาเกมยิงปลาเพื่อสังคมไทย”
ประมวลภาพ เมื่อวันที่ 1 – 2 ธ.ค. 60 สภาผู้ชมฯ จัดงานประชุมสมัชชาเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะระดับชาติประจำปี 2560 “ก้าวสู่ปีที่ 10 สื่อสาธารณะกับโบนัสเกมยิงปลา|โฆษณาเกมยิงปลาเพื่อสังคมไทย” เพื่อเปิดพื้นที่ให้สมาชิกมีส่วนร...
(29 ม.ค. 61)
15
ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร โบนัสเกมยิงปลา|โฆษณาเกมยิงปลาผ่านช่องทางสื่อใหม่อย่างเท่าทัน (Media Information Digital Literacy: MIDL)รุ่นที่ 1
ตัวแทนจากสภาผู้ชมและผู้ชมรายการเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร โบนัสเกมยิงปลา|โฆษณาเกมยิงปลาผ่านช่องทางสื่อใหม่อย่างเท่าทัน (Media Information Digital Literacy:MIDL) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารสำนักงานใ...
(8 มิ.ย. 60)
14
ภาพบรรยากาศสภาผู้ชมฯเข้าเยี่ยมคารวะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ในเทศกาลสงกรานต์ 2560
ประธานสภาผู้ชมฯพร้อมตัวแทน ได้เข้าเยี่ยมและคารวะประธานกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. และกรรมการนโยบาย เพื่อร่วมพิธีรดน้ำดำหัวและขอพรในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560
(4 พ.ค. 60)
19
ประมวลภาพการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Facilitator
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส.ส.ท. ได้มีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Facilitator ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24-25 มีนาคม 2560 เพื่อเรียนรู้การเป็น Facilitator และร่วมฝึกออกแบบโบนัสเกมยิงปลา|โฆษณาเกมยิงปลาการรับฟังความคิดเ...
(30 มี.ค. 60)
19
ประมวลภาพการประชุมสามัญสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ครั้งที่ 1/2560
เวทีประชุมสามัญสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 21 และ 22 มกราคม 2560 ประเด็นเกี่ยวกับ การนำเสนอผลการศึกษาการติดตามข้อเสนอของสภาผู้ชมฯ, ข้อแก้ไขระเบียบและข้อบังคับ, ทิศทางการขับเคลื...
(9 ก.พ. 60)