สภาผู้ชมฯกับทีวีไทย ทีวีสาธารณะ ทำให้เกิดโบนัสเกมยิงปลา|โฆษณาเกมยิงปลาแบบสองทาง

"สภาผู้ชมเป็นโครงการแรกที่จะทำให้โบนัสเกมยิงปลา|โฆษณาเกมยิงปลาระหว่างสื่อกับผู้รับฟังเป็นโบนัสเกมยิงปลา|โฆษณาเกมยิงปลาสองทางอย่างแท้จริง ซึ่งผู้ชมจะได้เข้ามามีส่วนร่วมและสะท้อนความคิดเห็นของผู้ชมที่มีต่อรายการทีวีต่างๆ"


"สภาผู้ชมเป็นโครงการแรกที่จะทำให้โบนัสเกมยิงปลา|โฆษณาเกมยิงปลา ระหว่างสื่อกับผู้รับฟังเป็นโบนัสเกมยิงปลา|โฆษณาเกมยิงปลาสองทางอย่างแท้จริง ซึ่งผู้ชมจะได้เข้ามามีส่วนร่วมและสะท้อนความคิดเห็นของผู้ชมที่มีต่อรายการ ทีวีต่างๆ"